“Gedib hə­min adam­ı öl­dü­rüb, “re­şot­ka”­ya dü­şə­cəm!”

“Gedib hə­min adam­ı öl­dü­rüb, “re­şot­ka”­ya dü­şə­cəm!”

23 May 2012 10:34
Bəyəndim (0) Bəyənmədim (0)
Musa Musayev: “Dır­naqara­sı mü­ğən­ni­ is­tə­yir ki, bi­zim due­ti­miz, ai­lə­miz da­ğıl­sın”

İfaçı səhnəyə tək çıxarkən ona solo ifaçı deyirlər. Səhnəni tərəf müqabili ilə bölüşdükdə, duet alınır. Bu sıraya bir nəfər də qatıldıqda, trio baş tutur. Dördüncü ifaçı üçlüyü kvartetə çevirir. Bəzən kvartet yeni üzvünün hesabına kvintet olur. Kvintet üzvlərin sayı artdıqca ansambla, daha sonra isə orkestrə çevrilə bilir.

Həyat da bir səhnədir. İnsan dünyaya tək gəlir. Sonra yarını tapıb onunla ailə qurur. Dünyaya övladlar gətirir. Zamanın axarında övladların da öz övladları olur. Nəticədə, böyük bir nəsil şəcərəsini əks etdirən orkestr alınır. İstənilən halda hətta ən möhtəşəm orkestri belə dirijor idarə edir, yəni ailə başçısı, ağsaqqal. Əsas odur ki, həmin dirijor həyat melodiyasını duysun və ümumi ahəngi qoruyub saxlaya bilsin. Onda orkestrin hər bir üzvü öz notunda ifa edəcək. Beləcə, bu orkestrin səs-sədası qulaqlara yatımlı olacaq.

- Özünüz haq­da mə­lu­mat ve­rər­diniz...

- 1963-cü il­də İmiş­li ra­yo­nun­da ana­dan ol­mu­şam. Or­ta mək­tə­bi bi­tir­mi­şəm. H­eç bir mu­si­qi təh­si­lim yox­dur. Ai­lə­li­yəm, 3 öv­la­dım var.

- Ne­cə ol­du ki, bu sə­nə­ti seç­di­niz?

- Mə­nim bu sə­nət­də mü­əl­limim ol­ma­yıb. Rəh­mət­lik atam gö­zəl tar ifa­çı­sı olub. Atam ev­dən ge­dən ki­mi ta­rı gö­tü­rüb di­zi­min üs­tü­nə qo­yub ifa edir­dim. İlk də­fə "Cücələrim" mah­nı­sı­nı ifa et­dim. Biz 4 qar­daş ata­mız­dan hə­mi­şə qorx­mu­şuq. 1978-ci il­dən gi­ta­rist ki­mi toy­la­ra get­mi­şəm. Mü­ğən­ni ki­mi 1988-ci il­dən toylara getməyə başlamışam.

- Tə­ra­nə xa­nım si­zi qıs­qa­nır, yox­sa siz onu?

- Tə­ra­nə qıs­qan­mır, mən onu qıs­qa­nı­ram, özü də çox.

- Mu­sa üçün sev­gi nə de­mək­dir?

- Mə­nim üçün sev­gi Tə­ra­nə­dir. Sev­gi bö­yük bir var­lıq­dır. Sev­gi­ni hər in­san hiss edə bil­məz.

- Bəs qal­ma­qal nə de­mək­dir sizin üçün?

- Qal­ma­qal­la efi­rə gəl­mək yax­şı de­yil. Efir­də gö­rür­sən çı­xıb bir-bi­ri­ni sö­yüb təh­qir edir­lər. Nə­yə la­zım­dır gün­də­mə be­lə gəl­mək? Bu sa­hə­də bir-birinə söz atmaq, yer­siz söz­lər demək, hə­rə­kət­lər eləmək çox­dur. Bizim şou-biz­nes­də ha­mı ilə mü­na­si­bə­ti­miz yax­şı­dır. H­amı­sı ilə öpü­şüb-gö­rü­şü­rük. Am­ma bə­zi çir­kin, gö­zü gö­tür­mə­yən­lər də var. Bi­z on­la­rı da Al­la­ha tap­şı­rı­rıq.

- Kim­lər­dir sizi gö­zü gö­tür­mə­yən­lər?

- Var, dır­naqara­sı mü­ğən­ni­dir. İs­tə­yir bi­zim due­ti­miz, ai­lə­miz da­ğıl­sın. Əslində, çox­ları is­tə­yir bi­zim ai­lə da­ğıl­sın. H­eç vaxt da ar­zu­la­rı­na çat­ma­ya­caq­lar, çün­ki gü­nü-gün­dən sev­gi­miz lap ço­xa­lır, bağ­lı­lı­ğı­mız da.

- Bəs ni­yə bə­yən­mir­lər si­zi, is­tə­mir­lər ki, bir yer­də ola­sı­nız?

- Pa­xıl­lıq­dır bu­nun ba­şın­da du­ran, daha nə ol­ma­lı­dır? Biz sə­nə­ti­miz­lə, öv­lad­la­rı­mız­la məş­ğu­luq. Ye­ni "Toy ol­sun" mah­nı­sı­nı yaz­mı­şam, klip çək­dir­mi­şik "Sən­siz­lik" mah­nı­sı­na. H­azır­da söz­lə­ri La­çın Nə­cəf oğ­lu­na aid ye­ni mah­nı­lar ya­zı­ram. Sə­nə­ti­miz­də ye­ni­lik­lər çox­dur. Qoy on­la­ra pa­xıl­lıq çək­mək qal­sın.

- Müm­kün­sə açıq­la­ma ve­rin, han­sı mü­ğən­ni si­zin haq­da hər yer­də açıq­la­ma ve­rir ki, bo­şan­mı­sı­nız?

- Bi­lir­si­niz, ağıl­lı-baş­lı in­san bu hə­rə­kə­ti et­məz. Bi­zim ai­lə­mi­zə ni­yə to­xu­nur, bil­mi­rəm. Yə­qin gün­də­mə gəl­mək üçün edir. Mər­di­ma­zar­dır. O, bi­zim üçün yox ki­mi adam­dı. Adını la­zım ol­sa açıq­la­ya­ram, am­ma səbir edi­rəm. Şəx­si hə­ya­tı­ma qa­rış­dı­ğı­na gö­rə məh­kə­mə­yə ve­rə­cəm, cə­za­sı­nı qa­nun ve­rə­cək. Çı­xıb hər yer­də ağ­zı­na gələni da­nış­ma­sın, biz bi­li­rik o, kim­dir, şə­rəf və lə­ya­qə­ti­mi­zə to­xun­du­ğu­na gö­rə ca­vab ve­rə­cək. Bi­zi xalq se­vir, o isə bi­zi nü­fuz­dan sal­maq is­tə­yir. Xal­qı­ma, tor­pa­ğı­ma ca­nım qur­ban. Əgər gü­nün bu gü­nü xal­qım duetimizi qiy­mət­lən­di­rir­sə, sə­nə nə dü­şüb or­ta­lıq­da nə gəl­di da­nı­şır­san? Mil­çək bir şey de­yil, ürək bu­lan­dı­rır. İs­tə­yir Mu­sa ilə Tə­ra­nə ay­rıl­sın, kar­ye­ra­mız da­ğıl­sın. Am­ma Tə­ra­nəy­lə mə­ni ölüm ayı­ra bi­lər. H­əya­tı bo­yu heç kim ayı­ra bil­məz. La­zım ol­sa, efi­rə çı­xıb efir­dən də sö­zü­mü de­yə­rəm. Uzun müd­dət efi­rə çıx­ma­dıq, öv­la­dı­mı­zın tər­bi­yə­si ilə məş­ğul idik. Tə­ra­nə ki­mi ana gör­mə­mi­şəm, uşa­ğı bağ­ça­ya da qoy­ma­dı, özü bö­yüt­dü.

- Bəs nə ki­mi təd­bir­lər gö­rə­cək­si­niz?

- İn­san­da səbir yax­şı şey­dir, ar­tıq bu­ndan son­ra ai­lə­mə zər­rə qə­dər bir söz gəl­sə, gedib hə­min adam­ı öl­dü­rüb, re­şot­ka­ya dü­şə­cəm. Dili­ni dinc sax­la­sın.

- Sə­bəb nə­dir ki, sizin­lə yo­la get­mir?

- Bi­zim ha­mı­ya qarşı mü­na­si­bə­ti­miz yax­şı­dır. Sa­də­cə, ona bur­dan bir sö­züm ola bi­lər ki, get­sin ai­lə­si ilə məş­ğul ol­sun - oğ­lu­nu-qı­zı­nı kü­çə­dən top­la­sın. Yax­şı bir ai­lə­si ol­sun, am­ma inan­mı­ram. 50 ya­şı var, bun­dan son­ra ai­lə­si ola bi­lər, yox­sa yox. Tər­bi­yə ver­sin öv­lad­la­rı­na. Qə­zet və sayt­la­ra ağ­zı­na gə­lə­ni yaz­dır­ma­sın. Mə­nim əlim­də bö­yük ma­te­ri­al­lar var. Yox­sa baş­qa cür hə­rə­kət edə­cəm. Mən hə­min bu ara mü­ğən­ni­si haq­qın­da cid­di təd­bir gö­rə­cəm. Məs­lə­hət­dir ki, bur­nu­nu hər ye­rə sox­ma­sın. İl­ha­mə xa­nım­la 10 il­dir ai­lə­vi dos­tuq. Onun­la fəxr edi­rəm.

- Ən çox özü­nüz­də nə­yi qiy­mət­lən­di­rir­si­niz?

- Sə­bir­li in­sa­nam.

- Tə­ra­nə xa­nı­mın əli­nin du­zu var­mı?

- Mə­nim ba­şı­mın ta­cı­dır. Am­ma tə­rə­zi bür­cün­dən ol­du­ğu­na gö­rə əli­nin du­zu yox­dur.

- Si­zin üçün gün­dəm­də olan ide­al mü­ğən­ni kim­dir?

- İl­ha­mə Qu­li­ye­va.

- Xu­mar Qə­di­mo­va ilə mü­na­si­bə­ti­niz ne­cə­dir?

- Bi­lir­si­niz ki, mə­nim "Ya­lan dün­ya" mah­nı­mı Zey­nəb xa­nım ifa et­miş­di. "Naz­lı yar­ım" mah­nı­sı­nı da Zey­nəb ba­cı­ma hə­diy­yə et­mi­şdim. Evin­də də ol­duq. Çox gö­zəl in­san­dır. Mü­na­si­bə­ti­miz ­də çox gö­zəl­dir. Son­ra "Ya­lan dün­ya"nı Xu­mar xa­nım icazəsiz oxu­du. Düz­dür, bir bəs­tə­kar ki­mi xət­ri­mə dəy­di, amma mü­na­si­bə­ti­miz yax­şı­dır. Zəng­lə­şi­rik, bir məc­li­si­miz olan­da can­la-baş­la iş­ti­rak edir. Mahnının ha­lal­lığını ver­mi­şəm, çox gö­zəl ifa edib. Son­ra bu ya­xın­lar­da Ma­naf Ağa­yev "Və­tən oğ­lu" mah­nı­mı ifa et­mək is­tə­di­yi­ni bi­lir­di. Deyə­sən klip də çək­di­rib. Ona da h­alal­lıq ver­dim.

- Bəs Tə­ra­nə xa­nı­ma özəl olaraq mah­nı­lar bəs­tə­lə­mi­si­niz?

- Elə "Sev­gi do­lu dün­ya­mız" mah­nı­sı­nı Təranəyə həsr et­mi­şəm.

- Bu mahnının tarixçəsindən danışardınız...

- Qoy dü­zü­nü de­yim. Tə­ra­nə­ni mən çox qıs­qa­nı­ram. Küs­müş­dük. Dedim, mə­nə çay ver, bur­nu­nu sal­la­­dı. Çay içə-içə sto­lun üs­tün­də bir qə­zet var idi. Bax­dım ki, çox ma­raq­lı şe­ir­dir: "Sev­gi do­lu dün­ya­mı­zı ney­lə­din". Tez gi­ta­ra­mı gə­tir­dim, Tə­ra­nə­yə de­dim ki, bax gör nə gö­zəl şe­ir­dir. Əsas söz­lər mə­ni tut­du­, gö­zəl bir mah­nı bəs­tə­lə­dim. H­əmin gü­n ge­cə saat beşdə zəl­zə­lə ol­muş­du. Biz zəl­zə­lə ola-ola stu­di­ya­da bu mah­nı­nı ya­zdır­dıq və ba­rış­dıq. Se­vi­rəm də­li ki­mi, ney­lə­yim?

- Si­zi sev­mə­yən­lə­rə sözünüz varmı?

- On­la­ra məs­lə­hə­tim bu­dur ki, ürək­dən sev­sin­lər. Pa­xıl­lıq çək­mə­sin­lər. Ney­lə­sin­lər, se­və bil­mir­lər də ya­zıq­lar. On­lar hə­yat­da əsil mə­həb­bətlə ki­misə se­və bil­məzlər. Mə­nimlə Tə­ra­nənin sevgisi əs­rin sev­gi­si­dir. Ya­lan­dan pa­xıl­lıq edib bi­zə iliş­mə­sin­lər. Əs­li Kə­rəm sev­gi­si­nin qar­şı­sın­da heç kim du­ra bil­məz. Çox­la­rı is­tə­yir biz ay­rı­laq, am­ma gör­mə­yə­cək­lər. Bil­sin­lər ki, biz bi­li­rik sə­bəb odur ki, biz Tə­ra­nə xa­nım­la "Yax­şı­la­rın yax­şı­sı" Qrant mü­ka­fa­tını al­dıq. Çox­la­rı bu­nu həzm edə bil­mə­di­lər. Biz 1985-ci il­dən bu mü­ka­fat­la­rı alı­rıq. İn­di də de­yir­lər ki, on­lar nə edib ki, siz mü­ka­fat ve­rir­si­niz? Mə­nim ev­də "Qı­zıl bu­ta", "1001 mah­nı" fəx­ri dip­lo­mum, id­man na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən mü­ka­fat­la­rım var. Hə­lə bir ço­xu­nun adı­nı çək­mə­dim. Dəfələrlə şə­hid ai­lə­lə­ri­, ve­te­ran­la­r, uşaq ev­lə­ri­ üçün xey­riy­yə kon­sert­lə­ri vermişik. İlk də­fə şə­hid­lər haq­qın­da mah­nı ifa edib, klip çək­dir­mi­şəm. Bi­zi ki xalq se­vir, sən get bir özü­nə bax, bi­zə bax, sonra da­nış. Sə­ni yox edə­rəm, bir də mə­nim ai­ləm haq­qın­da nə­sə bir kəl­mə eşit­səm. On­suz onu cavabsız qoy­ma­ya­­cam. Sə­hər baş­qa­sı da çı­xıb ağ­zı­na gə­lə­ni da­nış­ma­sın, ara mü­ğən­ni­si.

- Deyəsən, mən bildim söhbət kimdən gedir. Səhv eləmirəmsə, əslən cənub bölgəsindən olan qadın müğənnisidir. Amma adını siz deyin.

- Bil­sin ki, ki­min ya­nın­da nə da­nı­şır­sa, mən çox gö­zəl bi­li­rəm. İndi vaxtı deyil, lazım olsa, efir­lə­rə çı­xıb sö­zü­mü de­yə­cəm. Əl çə­kən de­yi­ləm on­dan.

- Mu­sa mü­əl­lim ha­çan təh­lü­kə­li ola bi­lər?

- Kimsə ai­lə­si­nə dil uza­dan­da. Al­lah ha­mı­nın ba­la­sı­nı xoş­bəxt et­sin. ikinci öv­la­dı­mı­zın to­yu­na ha­zır­la­şı­rıq. İn­şal­lah 3-cü qı­zı­mı­zı da bö­yü­düb onun to­yunu edəcəyik. Sə­nə­ti­miz­lə, ai­lə­miz­lə məş­ğu­luq. H­eç kim­lə işi­miz yox­dur.

- Kadr ar­xa­sın­da, yox­sa göz önün­də ol­maq yax­şı­dır?

- Nə qə­dər ki kadr ar­xa­sın­da idik, söz-söh­bət yox idi. İn­di göz önün­də­yik, ağ­zı­na gə­lə­ni yaz­dı­rırlar, haq­qı­mız­da da­nı­şır­lar. Göz­dür, nəf­sdir üs­tü­müz­də. Be­lə şey­lər gö­rən­də sev­gi­miz da­ha da möh­kəm­lə­nir. Bi­zə çox dost­la­rı­mız TWIKS adını qo­yub­lar.

- Ürək­dən nə vaxt ağ­la­mı­sınız?

- Qar­da­şı­mı iti­rən­də.

- Nə­dən qor­xur­sunuz?

- Ai­lə­mi itir­mək­dən, bir də Al­lah­dan.

- Tə­ra­nə Mu­sa cüt­lü­yü nə­dən bu qə­dər hə­zin, köv­rək ifa edir mah­nı­la­rı?

- Sev­gi­miz­dən irə­li gə­lir.

- Si­zin gö­zü­nüz­də gö­zəl qa­dın ne­cə ol­ma­lı­dır?

- Gö­zəl qa­dın gö­züm­də Tə­ra­nə­dir.

- Tə­ra­nə xa­nı­ma xə­ya­nət et­mi­si­niz?

- 1997-ci il­dən iç­ki­yə töv­bə et­mi­şəm. Öm­rü­mün ax­ırı­na qə­dər heç vaxt Tə­ra­nə­yə xə­ya­nət et­mə­rəm. And ol­sun, elə­mə­rəm heç vaxt. Bi­zim ailəmiz tə­miz sev­gi üzə­rin­də qu­ru­lub. Özüm mə­şə­di­yəm, na­maz qı­lı­ram.

- İlk sev­gi­niz ne­çə ya­şın­da olub?

- İlk də­fə 5-6-cı si­nif­də sev­mi­şəm.

- H­əyat­da ne­çə də­fə sev­mək olar?

- 1 də­fə sev­mək olar.

- Kə­də­ri dəf et­mək üçün nə edir­siniz?

- Mu­si­qi bəs­tə­lə­yi­rəm.

- Zam­an də­yi­şir, yox­sa in­san­lar?

- İn­san­lar də­yi­şir.

- Si­zi qa­pa­lı və qey­ri-sə­mi­mi mü­ğən­ni ki­mi qə­bul edən­lər də var, bu­na sö­zü­nüz.

- Ona gö­rə qa­pa­lı­yıq ki, heç ki­mi ai­lə­mi­zə bu­rax­mı­ram, öv­la­dı­mın 1-ci­si 7 il­dir ai­lə qu­rub, 1 öv­la­dı var. 2-ci qı­zım ni­şan­lı­dır. Son­be­şi­yi­miz də ba­la­ca­dır. Meh­ri­ban ai­lə­yik. Gö­zə gəl­mək­dən qor­xu­ram de­yə, hər in­sa­nı evi­mə bu­rax­mı­ram. Kim nə deyirsə desin, qey­ri-sə­mi­mi de­yiləm. Dos­t-ta­nı­şları­mız bi­lir­lər ki, çox sə­mi­mi in­sa­nıq de­yə, yu­xa­rı tə­bə­qə ilə dost­luq edi­rik, aşa­ğı ilə işi­miz yox­dur.

- Pis in­san­lar çox­dur, pis əməl­lər?

- Pis əməl­lər çox­dur.

- Şou-biz­nes­də han­sı mü­ğən­ni­lə­rin mah­nı­la­rı­nı din­lə­yir­si­niz?

- Xo­şu­ma gə­lən mah­nı olan­da qu­laq ası­ram, İran mah­nı­la­rı­na, türk mah­nı­la­rı­na qu­laq ası­ram. Ən çox sev­di­yim mü­ğən­ni h­acı­qa­bul­lu Ka­man­dar­dır.

- Hə­yat­da çoxmu əzab-əziy­yət gör­mü­sü­nüz?

- Çox olub. Əzab-əziy­yət gör­mü­şəm ki, in­di­ki ya­şa­yı­şı­mın qəd­ri­ni bi­li­rəm, ai­lə­mi se­vi­rəm.

- Siz­cə mə­həb­bət in­sa­nı öl­dü­rür, ru­hu­nu oya­dır, yox­sa in­sa­nı ya­şa­dır?

- İn­sa­nı ya­şa­dır mə­həb­bət.

- Şə­la­lə nə de­mək­dir si­zin üçün?

- Gö­zəl tə­bi­ət­dir. Su­la­rın şı­rıl­tı­sıdır. Si­zin ki­mi meh­ri­ban, sə­mi­mi, dü­zə-düz ya­zan, əy­ri­ni-əy­ri de­yən xa­nım­dır.

- Özü­nüzə han­sı sua­lı ve­rər­diniz?

- Çox tən­bə­ləm. Mə­nim bu sa­hə­də ayaq­da dur­ma­ğı­ma Tə­ra­nə xa­nım çox kö­mək olub. 1997-ci il­də al­bo­mu ona gö­rə çı­xart­dım. Tə­ra­nə ol­ma­say­dı, mü­ba­ri­zə apar­ma­ğa hə­və­sim yox­dur. İn­şal­lah, ye­ni mah­nı­la­rı­mız işıq üzü gö­rə­cək, tez­lik­lə ye­ni klip­lər və dur­ma­dan du­et­lə­ri­miz ola­caq.

Təbiətin möcüzəsi olan şəlalənin də öz ritmi, öz musiqisi var. O, bəzən coşur, bəzənsə həzin şırıltı ilə axır. İstənilən halda onun saf suları hər yerə aydınlıq gətirir.

Şəlalə kənarında görüşənədək...

Şə­la­lə Nə­ri­man

O.M.